EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK

Peatükk

Patriarhaat

 
Ringkirjad
Kõned
Dokumendid
Uudised
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÕNE

adresseeritud Pühamaist Pühamale Oikumeenilisele Patriarhile BARTOLOMEOSELE
Tallinna ISSANDA MUUTMISE Kirikus 29.oktoobril 2000
Eesti Metropoliidi STEPHANOSE poolt

Teie Ülim Pühadus,
Väga armastatud ja meie südamele väga kallis Isa,

1. Pärast pikka ootust on lõpuks saabunud see päev, mil Eesti pühitsetud maa võtab Teid vastu mitte ainuüksi kui tähtsat külalist, vaid samuti - ja eriti - kui Esimest kogu maailma Öigeusu Piiskoppide hulgas. Ülipüha Isa, Jumal on asetanud Teie õlgadele üliraske koorma koguda ja hoida Teie läbi koos kõik Õigeusu Kirikud, mis kiriku kaanonite järgi on autokefaalsed või autonoomsed ning mis on laiali pillutatud erinevates paikades ja riikides. Issanda tahe on, et Konstantinoopoli Kirik väljendaks ja kuulutaks, koos kõigi kohalike Kirikutega Õigeusu Kiriku ühtsust. Üheainsa, püha, kogumaapealse ja ApostIiku kiriku ühtsust, mille peaks pole kedagi peale Jeesus Kristuse, tema ainsa juhi, kellesse ühendub kogu usk. Seda on vaja rõhutada täna, sel tähelepanuväärsel päeval, selleks et tulevikus oleks välditud igasugune kahetimõistmine Konstantinoopoli Kiriku rollist ja kohast õigeusklikkus maailmas.

2. Võrdsete hulgas Esimene, see tähendab ennekõike teenijat teiste teenistuses. Ajalugu peab meeles, et selle milleeniumi lõpul ja uue alguses on Oikumeeniline Patriarhaat Tema Kõige-Pühama Bartolomeuse juhtimise all võtnud enda kanda kõik riskid ja kannatanud kõik katsumused ainuüksi ülemaailmse Öigeusu teenimise nimel. Mitte võimujanu rahuldamiseks ega oma võimsuse ilmutamiseks, vaid truudusest Jumala enda käsusõnale, ja seda Kristuse enda eeskujul. Selle endastmõistetavuse järgi peab Esimene Troon olema valmis teenima, kõikjal ja alati, oma Sõsar-Kirikuid ja nende ühtekuuluvust; pidades silmas õigeuskliku missiooni täitmist maailmas ja eelkõige Meie Issanda Jeesus Kristuse auks. Nii on see ka meie Kirikuga Eestis, kellele Te olete andnud palju ja ,midagi tasuks küsimata, jätkate andmist. Kristuse Kirik saab elada vaid kahetsedes ning Jumalat kiites, sest See Kirik pole üles ehitatud mitte ainuüksi segust ja kividest, vaid ka usust ja elust.
Tänu Teie austavale viibimisele mõned päevad meie hulgas, siin Eestimaal - maal, mis on lõpuks vaba pärast sajandeid kestnud saatuse keerdkäike, teotusi ja barbaarset rõhumist - teame me lõpuks, et Kirikuna võime me kuivatada mineviku pisarad j a lasta vaikida oma ahastusel. Teie kohalolek mõistab õigeks kõik meie märtrid, nii kuulsaima neist, -Püha Piiskop Platoni - , kui kõik need, kes kannatasid asumisele saatmist ja pagendust; kõik need, kes oma usu ja Isamaa nimel on valanud oma verd ja ohverdanud end selle nimel, et ähel päeval me võiksime uuesti elada. Kogu Teie visiidi kestel, ajal kui Teie õnnistate meie Jumala poolt armastatud rahvast, tuletame meie endile pidevalt meelde et Ajalugu pole mitte üks tühi koridor, mis tuleb läbida võimalikult kiiresti, pääsemaks sellest maailmast, vaid vastupidi, et ta saab alguse Kristuse pühitsetud loomingust , mis kuulutab Jumala igavest tänapäeva läbi ajaloo ja mis on lõplikuks alusmüüriks Tema Kirikule.

3. Suur kirjanik ja riigitegelane Malraux olevat ühel päeval, pärast oma laste surma, väljendanud sellist soovi: Ma ootan prohvetit, kes julgeks karjuda maailmale näkku: olematust pole olemas ! Malraux lahkus sellest ilmast enne kui Tête Ülim Pühadus sai Oikumeeniliseks Patriarhiks. Täna ma tahaksin anda talle vastuse, mida ta ootas, tsiteerides teie enda sõnu, milles võetakse kokku teie vestlus professor Olivier Clément'iga teoses "Tõde teeb teid vabaks". Te kinnitate: Milline ka poleks kurja ja ebaõigluse näiv võim selles maailmas, viimane sõna kuulub Jumalale. Tema Poeg tuli hävitama surina: salasuses, pühitsuses, austuse läbi meie vabaduse vastu. Tema Vaim aitab meid nüüd kõikjal levitada seda võitu.

4.Ülipüha Isa, Meie Apostlik-Õigeusu Kirik Eestis leiab tasapisi oma koha, kuigi mõnikord mitte ilma raskusteta, selle ühiskonna rüpes, mis on tema oma ja millega ta on alati jaganud samu rõõme ja samu muresid. Tänasel päeval on Kiriku ülesandeks tunnistada Jumalat seal, kus Jumal ta on pannud, otse kaasaj a südames, kiriku uute struktuuride abil koostöös kõigi inimestega, kavatsemata neid ära kasutada ühiskonna juhtimiseks. Selle jaoks peaks laskma unustusehõlma vajuda mineviku negatiivsemal osal, võtma hoiaku alandlikkusele, vastavalt Tölneri kujutlusele Evangeeliumis ja lõpuks -armastusele kõige vastu. Armastus, see on kohutav jõud,...see kõige võimsam,...nagu seda nii hästi täpsustab Zossimas, üks meie suurtest vaimsetest juhtidest. Vaatamata meie rahvale, vaatamata meie truule ja andunud vaimulikkonnale, jääb veel õppida tõelist vabadust ja täielikku vastutustunnet vastavalt Evangeeliumi juhtnööridele. Teisiti öeldes: lõpetada omavaheline pidev kahtlustamine, arendada parimat meile jäätud pärandist, andestada üksteisele, asuda taas Jumala Kuningriigi Teele uue südamega, vabanenuna kõigist oma vihkamistest nagu ka teistest kirgedest. Selline on ülim eesmärk, Ülipüha Isa, mis meid ootab. Ma ei varja Teie eest, et me alles hakkame aru saama ülesande suurusest. Ma ei varja Teie eest ka seda, et meie areng kulgeb veel mõnda aega hapruses ja ebakindluses. Kuid kas mitte just nii ei jää me kooskõlla Evangeeliumiga? Need, kes arvavad, et vaimne tunnismärk vajab rikkust ja võimu, eksivad rängalt. Meie Kirik ei käi siin oma teed mitte ise-enese pärast, vaid kogu oma rahva jaoks, tema tuleviku nimel, et langeksid viimasedki müürid, mis eraldavad õigeusklikke kogukondi Eestimaa pinnal. Et laheneksid lõpuks lahkhelid, mis praegu ähmastavad pilti demokraatlikust ja pluralistlikust õigusriigist; lahkhelid, mis haavavad Õigeusku mitte ainuüksi Eestis, vaid kogu maailmas; lahkhelid, mis ei ole lõpuks ei meie tegu, ei meie tahe, vaid nende mõningate oma, kes igatsevad taga halba minevikku , mis Jumala armust on nüüdseks möödas. Ja uuesti resoneerivad meie südametes ja meie mõtetes Teie sõnad, kui te rääkisite munkadest: Vaadake munkasid, mida vaesemad nad on, seda rohkem nad paastuvad, mine ainuüksi toidust, vaid ka meie illusioonidest ja meie hullustest ning seda enam teevad nad ruumi Vaimu jõule ja kiirgavad seda, nähtamatus ja nähtavas, läbi ajaloo peidetud poule.

5. Ulipüha lsa,
Teie jaoks koostatud programm viib teid kokku ühiskonna erinevate kihtidega: lastega, noortega, üliõpilastega, rahvaga linnades ja külades, kultuuri-, teadus- ja mõtteinimestega. Kõikjal Te näete, kui väga tuntud ja hinnatud on Oikumeeniline Patriarhaat. Kõikjal te saate tunda selle rahva eneseväärikust, tema vastupidavust. Tutvute suurepäraste inimestega, kes suudavad rajada tulevikku, mida ühel päeval võib kadestada. Aga eelkõige mõistate, miks rahvas, kes oskab nii hästi laulda, ei sure iial.

6. Kuid Teie visiit poleks olnud võimalik ilma Eesti riigi Kõrgemate Tsiviil- ja Vaimulike Võimude toe ja hindamatu abita. Samuti on selle reisiga olnud seotud paljud administratiivsete teenistuste töötajad, kes panid sellesse töösse mitte ainult kõik oma oskused, vaid eelkõige oma südamed. Simkohal tahaksin neid kõiki soojalt tänada. Ja kuidas saaks ka märkimata jätta meie õigeusklikke vendi - Soomlasi ja nende peapiïskoppi, meie väga kallist Venda, Tema Emments Johannest. Nemad on samuti meile väga palju andnud kogu meie kõrbeteekonnal.

7. Teie Ülim Pühadus,
Tere tulemast meie hulka. Teadke, et me kõik armastame Teid. Jah, õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel, hoides omas käes evangeelse rahu, vabaduse ja vendluse õitsvat saua.
Soovime Tema Kõige Pühamale Bartholomeosele, Konstantinoopoli - Uue-Rooma Peapiiskopile ja Oïkumeenilisele Patriarhile, pikki eluaastaid.

Tagasi sisukorda

RESSURSID
Bibliograafia
Veebilehe arhiiv
TAOT
 
PEATÜKID
Patriarhaat
KEELED