EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK

Peatükk

Õigeusk

 
Jutlused
Apostlik-õigeusk
Vaimsus
Patroloogia
Kanooniline õigus
Ikonograafia
Kloostrielu
Ühiskond
Traditsioonid
 
 
 
 

SUURE PAASTU TRIOD

Eessõna
Paljude ίnίmeste jaoks seostub sõnapaar suur paast millegi kurva ja rusuvaga, ilmajäämise ajaga, mille lähenemίne tekitab omamoodi ebamugavustunnet - rõhuvat ja murelikku. Samasugused pole aga hoopiski Kiriku tunded, mida väljendavad selle liturgίlise perioodi jumalateenistuste lugemised. Ja kuitahes paradoksaalne see meile ka ei tunduks, neist tekstίdest, mis küll sageli on täidetud patukahetsusest, jääb samal ajal kõlama vaikne, peaaegu märkamatu rõõm, otsekuί kevadine kergus. Inimesele, kes oskab vaadata asju usu silmadega, on see meeleparanduse aeg tõeline vaimne kevad, hinge kevad, mis müstilise sideme kaudu on seotud looduse árkamisega párast pikka talveund. Ühel selle liturgilise perioodi hommikuteenistusel laulame:

Paastukevad on alanud, meeleparanduse õis lahti löönud. Puhastagem siis, vennad, endid igast roojusest,laulgem Valguseandjale ja ütelgem: Au olgu Sulle, ainus Inimesearmastaja!

Miski ei lase meil pareminί sise minna paastuaja vaimsusesse, kui tähendamissõna kadunud pojast, mis kίrjeldab nii imeliselt patustaja käitumist ja teda vastu võtva Isa lõpmatut halastust. Sel põhjusel kutsub Kirik meid alates esimesest suurt paastuaega ette valmistavast pühapäevast otsekui sisse elama kadunud poja isikusse:

Jumaliku rikkuse, mille Sa mulle olid andnud, pillasin ma nurjatul viisil laiali, ma läksin Sinu juurest kaugele ära ja elasin korratut elu. Helde Isa, võta vastu mind, kes ma nüüd meelt parandan!

Ärgem ajagem seda patukahetsust, millele me oleme kutsutud, segami-
ni süütundega. Süütunne paneb meid enesesse pöörduma, selles on midagi ahastusttekitavat,lämmatavat. See on põhjustatud teatavast sisemisest kahestumisest; tegelikult ei loobu me vabal tahtel patust, vaid jääme selle külge aheldatuks, aga samal ajal ei nõustu me sellega, et meie käitumisviis oleks vastuolus muljega, mille me endast teistele ja iseendale tahame jätta... Hoopis teisiti on lood tõelise patukahetsusega: me kahetseme oma patte, tahame muuta oma elu, Best märkame, et meie tegude ja sügavaima südamesoovi vahel olla puhas, süütu ja ligi Jumalale, kes on olemas meie südame põhjas, on terav vastuolu. Me avastame, et oleme pagendatud kaugele oma tõelisest kodumaast. Kaugele meie taevase Isa majast. Kuid samal ajal kogeme oma olemuse sügavaimas sisemuses mingit varjatud lähedust, justkui salajast kiirgust sellest "teisest maailmast", mis tõmbab meid enese poole, vaatamata meie pattudele ja viletsusele. Ja järelikult on just seal salajase ja vaikse rõõmu allikas, mis sel kombel valgustab meie kurbust ja igatsust kaotatud paradiisi järele!

Sellίne kurbus pigistab meie südant, aga mitte selleks, et seda enesesse sulgeda, lämmatada. Küll aga ei lase ta meil endid kõikjale laiali pillata, hajuda selle maailma rõõmudesse, muredesse, ambitsioonidesse. Vastupίdi, kogu meie südame jõud, selle püüdlused on nii suunatud ainsa poole, mis seda väärib: meie lõpmatult halastaja Jumala poole.

Suure paastuaja teenistuste tekstid ja jumalateenistuste kogu õhkkond aitavad meil sise minna paastuaja vaimu. Nad räägivad meie südamega, äratavad meis igatsust paradiisi järele. Igatsust Jumala järele. Paastuaeg peab meie jaoks olema aeg, mil teeme tõelise pingutuse, et osaleda kiriku teenistustes: Ennepühitsetud Andide liturgial,laupäevasel õhtuteenistusel, Kreeta püha Andrease suure kaanoni ja akafisti lugemisel. Kahjuks liigagi sageli võimaldavad meie kohustused seda üsna piiratult. Aga me võime vähemalt kodus, oma igapäevastele palvetele lisada püha Efraimi palve, milles on kokku võetud kogu paastuaja vaim. Samuti peaksime omaenese hüvanguks heal meelellugema Kreeta püha Andrease suuri kaanonit, seda imetlusväärset "pisarate laulu", mis õpetab meile, kuidas teha omaseks kogu Vana ja due Testamendi vaimulik kogemus ning patukahetsus.

Kreeta püha Andrease kaaпoп

Tropareid eri lauludest

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale!

Moosese käsi tunnistagu meile, oh hing, kuidas Jumal võib pidalitõbise elu valgeks ja puhtaks teha; seepärast ära heida meelt, kui sa ka pidalitõbiseks oled saanud.

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale!

Oh Lunastaja, minu üleastumiste lained pöördusid ja katsid mί§d äkitselt, nagu Punane meri mattis ükskord egiptlased ja nende rüütlid.

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale!

Meeletu oli su tahtmine, oh hing, nagu vanal ajal Iisraelil; sest rumalalt pidasid sa enam lugu lihahimude täitmisest kui jumalikust mannast.

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale!

Kui Issand oli kõrbes nelikümmend päeva paastunud, tuli Talle viimaks nälg kätte. Seeläbi avaldas Ta eneses inimloomust. Oh hing, ära kaota julgust: kui vaenlane sulle kallale kipub, kihuta ta oma jalge eest minema palve ja paastuga.

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale!

Krίstus sai kiusatud, kurat kίusas Teda. Ta näitas kivide peale, et need leibadeks saaksid, vίis Ta kõrge mäe peale, et Ta sίlmapilguga näeks kõiki maaίlma kuningriike. Karda, hing, niisugust võrgutamist, valva ja palu igal tunnil Jumalat.
Kirik tahab, et me kogu suure paastuaja vältel lisaksime palvetele ka paastumise. Juba Varras Testamendίs näeme, kuidas vagad inimesed seouad palve paastumisega, et palve ei jääks ainult huulte palveks, olles nii pigem väljamõeldud kui tõeline palve. Seega tuleb meil taasavastada paastu piibellik ja kristlik tähendus, et meie ihu võiks osaleda palves. Paast ei ole üksnes kirgede ja halbade soovide ohjamise vahend, üks askeesi, oma ihu valitsemise abinõudest. Kunagi küsis keegi õpilane Egiptuse kõrbes ühelt vanalt kõrbeisalt, mis kasu on paastust. Vanake vastas: "See teeb meie hinge alandlikuks!" Tõepoolest, meie kehalise käitumise ja hingeseisundite vahel on tihe seos. Rikkalik ja rohke toit viib meie hίnge iseenesest, ilma et oleksime sellest teadlikud, teatud liiki eufooriaseisundisse, ülima maise rahulolu tundeni. Kehv ja kasin toit aitab seevastu meie hingel rüütada ennast alandlikkuse, lίhtsuse, "vaimu vaesusega". Paast on üks vaesuse vorme, mis aitab meil, juhul kui võtame seda kanda selle patukahetsuse vaimuga, mida toob kaasa suure paastu aeg, saada üheks neist vaestest, keda Issand nimetab õndsateks, sest oma vääritust ja puudulikkust tundes on nad avatud Jumala armule.

Ning lõpuks peame lisama oma palvetele ja paastule, eriti suure paastu ajal, selle, mida kristlikus traditsioonis nimetatakse almuseks, armuanniks. Paast ja loobumised, mida endalt nõuame, peavad aitama meil ennast jagada nendega, kes on köigest ilma jäänud. Aga vennalik armastus ei piirdu ainult materiaalsete annetustega. Et olla kuulekad evangeeliumile, peame olema tähelepanelikud teiste suhtes, neid ära kuulama, lastes endast läbi kiirata headusel, mίda Jumal tunneb kõigi oma loodud olendite suhtes. Me peame andestama kõigile neile, kes on meid haavanud või solvanud; peame laskma oma armastusest osa saada ka neil, kes meίle kurja teevad või meid vihkavad, paludes nende pöördumist ja Jumala andeksandi. Sέega on äärmiselt tähendusrikas, et meie paastuaega astumise eelõhtul tähistab Kirik "andeksandmise pühapäeva": sest mida tähendaksid meie suure paastu ohvriannid, kui kannaksime oma südames vimma mõne vastu oma vendadest ega teeks kõike meist olenevat selleks, et uuesti jalule seada rahu ja ühtsust kõigi Kristuse ihu liikmete vahel?

Kui elame suurt paastu läbi patukahetsuse vaimus, paastudes nii, nagu see meile jõukohane on, vennalikus armastuses, siis saab sellest meile "soodus aeg", "lunastuse päev". Sέe aeg valmistab meid ette neljakümne päeva jooksul tähistama Issanda ülestõusmist. Saanud osa Tema kannatustest, 0l
les tulnud koos Temaga lähi meie vara inimese surmast, meie pattudest ja isekusest, astume koos Temaga ülestõusmispühade aulisesse valgusesse. Nagu ütleb ka üks kirikulaul:

Puu läbi, mille vilja söömine oli keelatud, leidsin ma surma ja sain magusalt maitsva roa pärast maha maetud. Tee mind elavaks, Issand, tõsta mind üles, kes ma maan olen ja aita mind saada Sinu kannatuste kummardajaks, Sinu ülestõusmise osaliseks ja pärijaks koos nendega, kes Sind armastavad.

Ülempreester Panagiotis Simίgiatos


I0. ülestõusmispühade eelne pühapäev

Tölneri ja variseri pühapäev

- Patukahetsuse uks -

Tölneri ja variseri pühapäevaga algab meie kirikus trioodί liturgiline periood, mis hõlmab kümmet ülestõusmispühadele eelnevat nädalat ja lõpeb vaiksellaupäeval.

Seda perioodί nimetatakse trioodiks, sest hommikuteenistuse kaanonid sisaldavad ainult kolme laulu ehk oodi (kreeka k. tria õidai) tavapärase üheksa asemel. Need laulud on kokku kogutud liturgilisse raamatusse, mis samuti kannab nimetust "Paastutriood".

Tänasel päeval meenutame evangeeliumi tähendamissõna variserist ja tölnerist.
See, kes on nagu variser, hoidku pühakojast eemale,
sest seal on Kristus, keda tuleb vastu võtta alandlikkuses.

Kondak 4. viisil
Põgenegem variseri hooplemise eest, õppigem tölneri alandlike sõnade kõrgust tundma, ja hüüdkem ohates patukahetsemisega: Oh maailma Lunastaja, puhasta oma sulaseid.

Teine kondak 3. viisil
Toogem Issandale tölneri ohkamisi ja astugem, patused, Tema kui oma Valitseja ette, sest Ta tahab, et kõik inimesed saaksid lunastatud, Ta kingib andeksandmist kõigile, kes oma patte kahetsevad. Sest meie pärast on lihaks saanud Jumal, kes ühes Isaga on algu
seta.

Mõtiskluse tekst:
Usklikud, hoidugem variseri liigsest eneseusaldusest,
terra väidetavast puhtusest.
Olgem kaastundlikud, otsigem alandlikkust, tölneri tundeid.

Jumaliku liturgia piiblilugemised:
2 Timoteuse 3: 10-15 ja Luuka 18: 10-14

Ülestõusmispühadenί on jäänud seitsekümmend päeva. Hea Emma tunneb Kirik inimese südant ja käitub meiega nagu õpetaja. Ta ei taha, et me liiga järsult läheksime üle elult, mis kahjuks liigagi sageli on kaugel esimeste kristlaste pühendumusest, suure paastuaja pingsale palvele ja askeesile. Nii nagu tänavalt kiriku võlvide alla jõudmiseks tuleb läbida kίriku eeskoda, valmistab kolmenädalane liturgiline ja vaimne "eeskoda" meid ette suure paastuaja askeesiks. Idakirikus hõlmab see periood variseri ja tölneri, kadunud poja ning lihast ja piίmast loobumise pühapäevi, mis vastavad Läänekiriku septuagesimae, sexagesimae ja quinquagesimae pühapäevadele.

Nende kolme nädala jooksul, mil viime oma elu vastavusse suure paastu aja nõudmistega, ei lakka Kirik meile kordamast: "Te hakkate paastuma, palvetama, tegema arvukaid meeleparandustegusid. See on väga hea ja mina olen esimene, kes teid sellele kutsub. Kuid ettevaatust! "Tarkus, mis viib pääsemίsele, on usk Jeesuses Kristuses" (vt. tänane epistel). See usk on teis salajasel kombel äratatud jumaliku armu läbi. Pöörduge ära iseendast, oma tegemistest, väärtusest ja moraalsusest, et mitte öelda oma vagadusest. Loobuge enda väärtuse esiletõstmisest Jumala ja inimeste ees, Best te ei ela teisiti kui jumaliku armu läbi. Peske puhtaks aknad, kraapige maha maaling, mis muudab nad läbipaistmatuks, aga ärge mingίl juhul andke järele rumalale kiusatusele, arvamusele nagu oleksite te ise see, kes annab valgust, mis neist akendest paistab. Ärge mingil juhul pidage endid omaenda jumalikustamise kuulutajaks."

Täna räägib püha Kirik seda melle tölneri ja variseri kirjakoha kaudu. Ta ütleb meile: paastuge, aga mίtte sellise mõtteviisiga, nagu variser. Paastuge, aga tundke saura, mis tölner.

Kes olid variserid Jeesuse ajal?

Variserid olid usuühendus, mille liikmed väitsid, et tunnevad paremini kui keegi teine Jumala Seadust, nii Seaduse teksti kui ka traditsiooni, mis oli sise seatud selle täpseks täitmiseks ja teistele kohustuslikuks tegemiseks. Neile sügavatele teadmistele Seadusest ja traditsioonist, mille üle variserid nii uhked olid,lisandus põhimõte, et Seadusest ja selle tölgendusest tuleb kinni pidada ülima rangusega. Kuid Seadus ei olnud kõike ette näinud. Päev-päevalt tulί lahendada suur hulk juhtumeid, ehk teisisõnu,langetada kohtuotsuseid. Eeskujuks olid eelkäijate otsused, millele lisandusid omakorda járgmised. Juutide seas polnud kellelgi seadusandlikku meelevalda, mis oleks olnud võrreldav Moosese meelevallaga. Seega oli tekkinud petlik olukord õpetlaste jaoks, kes üritasid asjatult teha järeldusi, mis oleksid samal tasemel seadusetekstίga. Uskudes, et peavad teistele peale suruma autorίteeti, mis neil tegelikult puudus, juhtus, et neid tabas ülbusele ja kõrkusele lähedane hingeseisund. Aga peamine hädaoht seisnes selles, et náiline üleolek õpetuse tundmises ja elluviimises andis neile põhjuse ennast teistest eraldada ja ára pölata. Täpselt nii juhtuski õpetlaste nõudmiste osas hίngamispäeva pidada, Seadusega ette nähtud puhtuse eest hoolt kanda ning preestritele ja levίitidele kümnist maksta. Jõuti selleni, et keelduti söömast hίngamispäeval munetud muna või puu otsast kukkunud vilja. Variserluse põhiline viga seίsnes selles, et usuline innukus sai põhjuseks, miks välditi südamlikke suhteid ligimesega ja peaaegu kohustuseks saί põlata ligimest kui ebapuhast. Äärmiselt range Seadusest kinnipidamine, mίs enamikule oli sageli võimatu, asetas variserid, keda ülimalt shokeerίs, kui rikuti nende poolt sise seatud uusi reegleid, eraldi seisusesse.

"Mu Jumal", ütleb variser templίs, "Ma tänan Sind selle eest, et ma ei ole nagu ülejäänud maailm".
Kirik valmistab meid suureks paastuks ette teatava paradoksaalsusega: sellele pühapäevale järgneval nädalal lubab ta meil isegi kolmapäeviti ja reedeti süüa liha. Nendel päevadel peame mõtlema "variseri hooplemisele" (päeva kondak). Me peame endale ütlema, et meie suurest paastust võib nii saada võimalus sattuda põrgusse, kui hakkame seda esile tõstma Jumala ja inimeste silmis, eriti nende ees, kes samasugust askeesi ei harгasta. Ja ülestõusmispühade öösellaseb püha Kirik, kes muretseb saura asja pärast, meil kuulata püha Johannes Kuldsuu jutlust: "Need, kes on paastunud, ja need, kes ei ole paastunud, olge kõik täna rõõmsad!".

isa André Borrely

Manitsus

On aeg, oo mu hing, on ülim aeg, kui sa tahad iseennast tundma õppida, oma olemust ja oma saatust; seda, kust sa tuled ja kus sut tuleb puhata; kas elu on see, mida me elame või ootame me paremat.

Asu tööle, oo mu hing, sa pead puhastama oma elu. Otsi Jumalat ja Terra salasusi:

Seda, mis oli enne maailma; seda, mida kujutab maailm endast sinu jaoks, kust ta tuleb ja milline on terra saatus.

Asu tööle, oo mu hing, sa pead puhastama oma elu.

Kuidas valitseb ja juhib Jumal kõiksust?

Miks askeldamine siin ja seal puhkus? Mfiks kisub eluvool meid kaasa?

Asu tööle, oo mu hing, vaata üksnes Jumalat.

Sellest, mis oli mu uhkus, on tänaseks saanud mu häbi. Milline on mu side eluga, milline on selle lõpp? Selgine, mu vaim, hajuta kõik eksimused. Asu tööle, oo mu hing, ára säästa vaeva.

Püha Gregorius Nazianzusest

Süüria püha Efraimi palve,

mida loetakse kogu paastuaja jooksul iga päev, igal võίmalusel. Selles palves sisaldub vaimuliku elu põhiolemus:

Mu elu Issand ja Valitseja!
Ära anna mulle
laiskuse, meeleheite, auahnuse ega
tühja lobisemίse vaimu!
Vaid anna mulle - Su sulasele -
meelepuhtuse, alandlikkuse,
kannatlikkuse
ja armastuse vaimu.
Issand, mu Kuningas!
Lase mind näha mu üleastumίsi
ja ära lase mind mu venda
hukka mõista,
sest Sina oled kiidetud igavesti.
Aamen!

Tagasi sisukorda


RESSURSID
Bibliograafia
Veebilehe arhiiv
TAOT
 
PEATÜKID
Õigeusk
KEELED